Beleidsplan van Stichting  “I F U N I”  voor  2014 -2018

 

1.INLEIDING

 

1.1 DE NAAM:

Het woordIFUNIis ontleend aan het Rwandees spreekwoord:
"Ifuni ibagara ubucuti ni akarenge"
"Het schoffeltje waarmee je het onkruid uit je vriendschap houdt, is de voet" :
Je moet elkaar regelmatig opzoeken om vriendschap in stand te houden.

Vanaf Kerst 2003 bezoeken Jan en Nelleke van Schaardenburgh regelmatig vrienden in Rwanda, waar  zij van 1978 – 1985 in dienst waren van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda,  namens de  zending van de toenmalige GKN,  ( nu PKN). Reizen, vervoer en verblijf werden en worden  privé betaald. Minimaal 1x per jaar worden projecten bezocht  van Rwandese burgers die kansrijke initiatieven hebben gestart.  De projecten zijn altijd klein, overzichtelijk en tijdgebonden. Om transparantie te bevorderen is in 2009 Stichting IFUNI  opgericht. 

 

1.2 ALGEMENE CONTEXT

Rwanda ligt iets onder de evenaar in het hart van Afrika. Er is in de 20e eeuw veel strijd geweest tussen groepen mensen, met een dieptepunt in 1994. Het gaat niet alleen om herstel van de letterlijk geleden schade maar ook om herstel van vertrouwen in elkaar in de breedste zin van het woord. Het is een land dat getekend is door zijn verleden, op zoek naar vrede, verzoening, vooruitgang;  op zoek naar oplossingen voor gerechtigheid, voor de  spanningen tussen arm en rijk,  voor onderwijs voor allen, onafhankelijkheid en samenwerking.
Rwanda is ook ‘het land van duizend heuvels’, een land met een rijke historie. Het heeft een mild, subtropisch,  klimaat en wordt wel ‘land van de eeuwige lente’ genoemd. En ook wel: Zwitserland van Afrika.

1.3 VISIE, MISSIE, DOELEN

Visie: In een wereld waarin de technische communicatiemogelijkheden steeds verder verbeteren, maar de tegenstellingen tussen arm en rijk alleen maar groter lijken te worden, doen zich in de ontmoeting tussen mensen mogelijkheden voor om iets te doen aan deze gapende kloof. Stichting IFUNI speelt in dit opzicht een bescheiden, katalyserende rol, en concentreert zich op situaties in Rwanda.
Missie: bijdragen aan de verbetering van  kwaliteit van samenleven  in Rwanda.

Doelen:
Vanuit  maatschappelijke betrokkenheid en in solidariteit met de bevolking van Rwanda  heeft  Ifuni ten doel:
-           het bevorderen van communicatie en ontmoeting tussen Rwandezen onderling en tussen Rwandezen en
            Nederlanders/Europeanen
-           het daadwerkelijk en/of financieel ondersteunen van projecten gericht op verbetering van welvaart,  welzijn en de
            kwaliteit van de samenleving in het algemeen  
-           het ondersteunen van onderwijs en kennisontwikkeling  voor Rwandezen
-           het vergroten van kennis en draagvlak in Nederland m.b.t. de ontwikkelingen in Rwanda, in het perspectief van de             millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, en met het oog op gerechtigheid, vrede en behoud van de             schepping
-           samen te werken met vergelijkbare instellingen.

 

2.   PROJECTEN algemeen

Stichting IFUNI  participeert, binnen de budgettaire mogelijkheden in goed gedefinieerde en gelimiteerde projecten, om inwoners van  Rwanda (op afstand)  gelegenheid te geven te participeren in de vreugde van de ontmoeting en het realiseren van tekenen van hoop.
Tevens worden individuen geholpen om zichzelf beter te kunnen helpen. Een klein geldbedrag kan soms de stimulans bieden voor de start van een economische activiteit of andere vormen van zelfredzaamheid, en de weg naar microkrediet openen. Ondersteuning van opleidingsfaciliteiten, beurzen.
Voorwaarde voor de grote langer durende projecten is dat er een Rwandese stichting/ kerk verantwoordelijk is voor de uitvoering ter plaatse.
De projecten worden uitgevoerd op basis van een probleemanalyse, een doelstelling, activiteiten ter realisering daarvan en een evaluatie. Het geheel wordt  opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.
Door persoonlijke bezoeken wordt de continuïteit van  projecten bewaakt.
Er bestaat een goede samenwerking met een aantal andere Nederlandse stichtingen die ook in Rwanda werken (zie onder 3.3).

De projecten kunnen worden ingedeeld naar locatie en betrokkenheid in de tijd.
Maar ook kunnen de projecten ingedeeld naar intensiteit van aandacht. Zo zijn er

A         Eenmalige giften in geld of natura ter stimulering en verzelfstandiging
B         Bemiddelingsprojecten waarbij bij andere stichtingen financieel support wordt gezocht.
C         Werkgelegenheid stimulerende projecten   
D         Grote langlopende projecten die een forse investering en veel  overleg vragen. 
E         Beurzen.
F         Ontmoetings-Reizen.

Projecten die wat ondersteuning betreft zijn geëvalueerd en afgerond,  worden in de structurele aanpak in Rwanda nog wel belangstellend gevolgd.
Voor de langer durende  projecten wordt per jaar naast de evaluatie in het jaarverslag  een toelichting op de begroting van mogelijkheden en ambities beschreven.
Voor het overige zie  het jaarlijkse aktiviteitenplan in de bijlage


3. ALGEMENE INFORMATIE

3.1. FINANCIËN  

Stichting IFUNI schrijft  jaarlijks in het jaarverslag een toelichting op de begroting.
Zij streeft naar vergroting van het aantal donateurs door goede informatie via Nieuwsbrief en website. De ANBI-status maakt dat giften aftrekbaar zijn.
Voor grote projecten wordt geprobeerd andere ontwikkelingsorganisaties ( zoals Wilde Ganzen, ImpulsIS, ) erbij te betrekken zodat soms verdubbeling van gelden mogelijk is.
Zie verder op de website onder jaarrekening.

3.2ORGANISATIE EN BESTUUR

De Stichting IFUNI is op 27-10-2009 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  Oost-Nederland onder dossiernummer  08209062. Zij is erkend als ANBI.  De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden. De taken worden in overleg verdeeld.
Zo nodig worden op deelgebieden adviseurs benoemd en werkgroepen gevormd.
Het bestuur vergadert circa 3x per jaar met name om te evalueren, projecten door te spreken, prioriteiten te stellen en verslag te leggen van de activiteiten. Er is regelmatig e-mailcontact rond besluitvorming.

Verslag over onze activiteiten vindt plaats via website en nieuwsbrief.  

Bestuur:   
Jan van Schaardenburgh,     voorzitter
Nelleke van Schaardenburgh,   secretaris/ penningmeester
Bert ten Kate    lid
Toon ’t Hoen,   lid
Michel Bihimana,     lid

Vrijwilligers  worden bij specifieke projecten betrokken zoals b.v. de website. 

3.3. SAMENWERKING

Er zijn goede contacten met andere vanuit Nederland opererende stichtingen  die op Rwanda gericht zijn

In Nederland:

-           De stichting:  Vrienden van Rwanda ( www.vriendenvanrwanda.nl )
            Deze stichting  behartigt in de omgeving van Kilinda met name onderwijs in zeer brede zin
            ( kleuterschool, een vakschool, beurzen voor middelbare scholieren  en studenten)  .
-           De verkooporganisatie ADINDA ( www.adinda-eerlijkehandel.nl
            verkoopt o.m. kaarten van het kaartenatelier Gisenyi     

-           De stichting: Cycling Out of Poverty ( www.cyclingoutofpoverty.nl ). 
            Via dit kredietproject kunnen fietsen aangekocht worden zodat mensen zelf bv door transport hun inkomen kunnen             verdienen.
-           Verder zijn er contacten met KerkInActie/ ICCO, ImpulsIS, CORDAID, KIA-Haaksbergen, Diakonie Hervormde kerk             Haaksbergen, Lionsclub Haaksbergen, Rotary Haaksbergen/Neede e.a. en diverse Stichtingen zoals St. Rotterdam,             St. De Houtmaat, Groothuisfonds Hengelo, St.’t Arm Weeshuys Breda, St. Sport2All, St. Oorsprong, Doel en Zin.

In Rwanda : 

-           verschillende gemeenten van de  EPR (Eglise Presbytérienne au Rwanda)  (zoals Gacuba/ Gisenyi, Kigarama)   en             de EER (Anglicaanse kerk in Rwanda) ( Byumba, sociotherapieproject) ,
-           de APEDC Umubano: de zusterstichting van Vrienden van Rwanda: 
-           “Abaja ba Kristo” in Rubengera:  de diakonessengemeenschap.
-           Motel UBWUZU in Byumba

 

"Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart."
In ware ontmoeting van mensen kan nieuwe  hoop geboren worden, en vreugde gevonden.
Moeilijkheden worden lichter, waar samen gedragen wordt.

olifant
           
Abashyize hamwe  batwar’inzovu  ku mashyi”
“Waar mensen samenwerken, kunnen ze een olifant op handen tillen”