Kigarama  

 Context: In 2007 kwamen we voor het eerst weer terug in de kerkelijke gemeenschap van Kigarama. Jan heeft destijds ( 1980)  geholpen een lagere school op te zetten en was altijd getroffen door de zelfwerkzaamheid en solidariteit binnen die gemeenschap. 
De paroisse Kigarama EPR heeft veel te lijden gehad van de jaren van oorlog in en na 1994. Als infrastructuur heeft ze een centrale kapel ( tichel stenen/ gedroogde klei)  en drie wijkkapellen, een (onderhoudsbehoeftige) pastorie, en een lagere school.  We troffen een gemeenschap met nog maar weinig mannen aan en  zeer veel weduwen en wezen. Zij hadden moeite hun bestaan weer op te bouwen en vroegen om hulp bij middelen van bestaan. Er werd gedacht aan aankoop van grond door de paroisse om door vrouwengroepen gezamenlijk te bewerken; en aan het houden van geiten. Ook wilde men graag leren lezen en schrijven. De jeugd had wensen richting scholing/ beurzen, muziek maken en sport. Verder was het kerkgebouwtje hard aan restauratie toe. 

2.1     Landaankoop (Kigarama)
Probleem:  te dure landbouwpachtgrond voor weduwen om samen land- en tuinbouwproducten te verbouwen.
Doel: Opzet was drie percelen land te kopen voor de paroisse. Deze stukjes land zouden voor een lage pachtsom ter beschikking van vrouwengroepen gesteld worden. De opbrengst van de pacht zou in de diaconale kas vloeien, om o.m. wezen te kunnen ondersteunen. Vrouwen zouden beter in eigen behoeften kunnen voorzien.
Activiteiten ter realisering:  Op 2 april 2007 ontving de toenmalige voorganger van Kigarama de som van  €1700,-  (geschonken door Diakonie Ned. Herv. Kerk Haaksbergen). De betreffende functionaris heeft het geld echter voor privé-doeleinden benut.
Eind 2007 kwam dat aan het licht. De betreffende voorganger is na onderzoek ontslagen. En zal de som in gedeelten moeten terugbetalen.
Budget : € 1700,-  Claim op vorige malafide pasteur.
Leiding project: P. Ibambazi, Conseil Paroissial, Président de l’E.P.R.
Evaluatie:  Er is half  2008 een nieuwe Pasteur benoemd en ook een financiële commissie en een comité de developpement gevormd die een en ander volgen en bewaken. Het geld zal door de centrale kerk in gedeelten teruggevorderd worden. Daarna kan als nog de grond gekocht worden.

2.2     Coöperatievorming van weduwen. / geitenproject (Kigarama)
Probleem: Weduwen hadden onvoldoende middelen om inkomen te verwerven.
Zij willen samen geiten gaan houden.
Doel: samenwerking/ empowerment van vrouwen. Inkomen genereren
Samen geiten houden betekent samen  melk kunnen verkopen en evt. bij geboortes van nieuwe geiten ook deze kunnen verkopen ( geld inkomen) .
Activiteiten ter realisering: 4 vrouwen- coöperaties werden gevormd.
Bij elke wijk van de paroisse één. Ongeveer één derde van de vrouwen heeft nu een geit ontvangen. De eerste worp zal doorgegeven worden zodat binnen afzienbare tijd ieder een eigen geit zal hebben. Er worden 4 geselectioneerde bokken aangeschaft, die zullen gaan rouleren.
Budget: Investering tot op heden €1500,- .
Voor 2010 wordt voor veterinaire kosten en voortgaande begeleiding € 1000,- begroot..
Leiding: Sebuhoro Fulgence, contactpersoon, i.s.m. Pasteur. Ibambazi en Comité de développement.
Rapportage en evaluatie: Het project wordt zeer gewaardeerd, ook landelijk in de kerk.
Rapportage komt regelmatig binnen.  De eerste fase is goed verlopen.
Einde project : eind 2010

2.3     Bureau voor de paroisse en coöperaties (Kigarama)
Probleem:  onvoldoende  werkruimte voor predikant/paroisse en  geen bureauruimte voor nieuw gevormde coöperaties o.a van vrouwen en jeugd.
Doel: Verbeteren van de organisatiestruktuur van de paroisse, en  faciliteren van stabiele ondersteuning van de recent gevormde coöperaties.
Activiteiten ter realisering: half 2008 schonk de gemeente Comines in Belgié via ons
€ 677,-  voor dit doel, ook de centrale kerk zal € 1000,- bijdragen. Met de bouw werd begonnen en de werkruimtes zijn bijna voltooid.
Budget: Totaal werd door Ifuni bijgedragen voor circa € 2200,-., waarvan € 677,- werd  bijgedragen door de Belgische gemeente  Comines, waar een voormalig  predikant van Kigarama  werkzaam was, ds. Alphonse Mukerinkindi (helaas is hij in dec. 2008 overleden.)
Leiding: Sebuhoro Fulgence, i.s.m. P. Ibambazi en Comité de Développement 
Rapportage en evaluatie: Het gebouw is onder dak en wordt verder afgebouwd.
Met name het sanitaire deel, toilet en douche ( ook voor het gezin van de predikant) moet wachten omdat de centrale kerk nog niet aan haar verplichtingen kon voldoen.
Een voetbalterrein bij de kerk wordt  geëgaliseerd. 2 teams hebben een voetbaltenue, dankzij de St. “Ons kent Ons”  (internationale gehandicaptensport).
Einde project : begin 2010.  

2.4     Empowerment vrouwen en jeugd / alfabetisatie (Kigarama)
Probleem: Bij het vormen van de coöperaties bleek een handicap dat bijna geen van de vrouwen geletterd is. Door de onrustige jaren van oorlog en nasleep daarvan zijn ook veel jongeren analfabeet gebleven.
Doel:   Mogelijkheid  bieden om te leren lezen en schrijven aan wie daartoe gemotiveerd en in staat is. Zelfredzaamheid verhogen
Activiteiten ter realisering:  Bij elke wijkkapel een alfabetisatiecursus opzetten. Zo nodig, 2 paralelle groepen. Totaal 6 groepen, 2x per week gedurende 1 ã 2 jaar.
Vergoeding voor de animateurs 1500 frs Rw. per bijeenkomst van 2 uur.
Begonnen werd met een start budget van 250.000 Rw. Fr.
Budget: per jaar 720.000 Fr. Rw. = circa € 1000,-.Daar komen  bij de kosten van coördinatie (15 %) .
Leiding: Madame Josephine (onderwijzeres en vrouw van de predikant) coördineert, met ondersteuning van Sebuhoro Fulgence.
Rapportage en tussenevaluatie: tijdens ons projectbezoek december 2009

Toekomstmuziek:
2.5     Vernieuwing van het dak van de kapel (Kigarama)
Probleem: De centrale kapel van Kigarama is gebouwd van tichelstenen, met als dakbedekking dakpannen. Een te zware constructie. Het dak is aan vervanging toe.
Doel:  het pannendak vervangen door golfplaten. .
Activiteiten ter realisering: een nieuw bestek werd opgemaakt. Een ten dele nieuw gebinte en golfplaten zijn nodig.
Budget: is geraamd op € 4000,- , inmiddels is al  €481,-  (collecte Haaksbergen) beschikbaar.
Leiding: P.  Ibambazi Salatiel / Sebuhoro Fulgence
Rapportage en evaluatie: t.z.t. .
Deze oude ‘kerk’ zou in de toekomst gebruikt kunnen worden als jeugdcentrum waar jongeren  een vakopleiding kunnen volgen. Ambachttrainingscentrum van 2 jaar. In dat geval zullen een aantal binnenmuren en nieuwe deuren en ramen geplaatst moeten worden. Kosten circa  € 3.000,-
            .
2.6     Nieuwbouw kerk/cultureel centrum (Kigarama)
Probleem: De bestaande centrale kapel van Kigarama is te klein.
Doel: Nieuw kerkgebouw van (beton)steen, dat  multifunctioneel  is. De ruimte moet ook dienst kunnen doen als cultureel centrum. Dat geeft versterking van het sociale leven ter plaatse  door een verbetering van de infrastructuur van de gemeenschap.
Activiteiten ter realisering: In eigen beheer kan de paroisse een (beton)stenen kerkgebouw/cultureel centrum bouwen met hulp van buiten. De plaatselijke rivier voert het zand al aan. De jeugd kan onder begeleiding stenen maken. Ook kan mogelijk jeugd uit Nederland via een uitwisseling meedoen.
Budget: € 20,000, -
Leiding: P. Salathiël, comité de développement. Sebuhoro Fulgence als contactpersoon.
Rapportage en evaluatie: t.z.t.