BELEIDSPLAN van Stichting “I F U N I” voor 2018 – 2020


(versie december 2017)

1.INLEIDING

 

1.1 DE NAAM:
Het woord IFUNI is ontleend aan het Rwandees spreekwoord:
"Ifuni ibagara ubucuti n'akarenge"
"Het schoffeltje waarmee je het onkruid uit je vriendschap houdt, is de voet" :
Je moet elkaar regelmatig opzoeken om vriendschap in stand te houden.

Vanaf Kerst 2003 bezoeken Jan en Nelleke van Schaardenburgh regelmatig vrienden in Rwanda, waar zij van 1978 – 1985 in dienst waren van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, namens de zending van de toenmalige GKN, ( nu PKN). Minimaal 1x per jaar worden projecten bezocht van Rwandese burgers die kansrijke initiatieven hebben gestart. De projecten zijn altijd klein, overzichtelijk en tijdgebonden. Om transparantie te bevorderen is in 2009 Stichting IFUNI opgericht.

1.2 ALGEMENE CONTEXT
Rwanda ligt iets onder de evenaar in het hart van Afrika. Er is in de 20e eeuw veel strijd geweest tussen groepen mensen, met een dieptepunt in 1994. Het gaat niet alleen om herstel van de letterlijk geleden schade maar ook om herstel van vertrouwen in elkaar in de breedste zin van het woord. Het is een land dat getekend is door zijn verleden, op zoek naar vrede, verzoening, vooruitgang; op zoek naar oplossingen voor gerechtigheid, voor de spanningen tussen arm en rijk, voor onderwijs voor allen, onafhankelijkheid en samenwerking.
Rwanda is ook ‘het land van duizend heuvels’, een land met een rijke historie. Het heeft een mild, subtropisch, klimaat en wordt wel ‘land van de eeuwige lente’ genoemd. En ook wel: Zwitserland van Afrika.

1.3 VISIE, MISSIE, DOELEN
Visie: In een wereld waarin de technische communicatiemogelijkheden steeds verder verbeteren, maar de tegenstellingen tussen arm en rijk alleen maar groter worden, doen zich in de ontmoeting tussen mensen mogelijkheden voor om iets te doen aan deze gapende kloof.
Stichting IFUNI speelt in dit opzicht een bescheiden, katalyserende rol, en concentreert zich op situaties in Rwanda.

Missie: bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van samenleven in Rwanda.

Doelen:
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en in solidariteit met de bevolking van Rwanda heeft
Ifuni ten doel:
- het bevorderen van communicatie en ontmoeting tussen Rwandezen onderling en
  tussen Rwandezen en Nederlanders/Europeanen
- het daadwerkelijk en/of financieel ondersteunen van projecten gericht op verbetering
 van welvaart, welzijn en de kwaliteit van de samenleving in het algemeen
- het ondersteunen van onderwijs en kennisontwikkeling voor Rwandezen
- het vergroten van kennis en draagvlak in Nederland m.b.t. de ontwikkelingen in
  Rwanda, in het perspectief van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties,
 en met het oog op gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping
- samen te werken met vergelijkbare instellingen.

 

2 . PROJECTEN
Stichting IFUNI participeert binnen de budgettaire mogelijkheden in goed gedefinieerde en gelimiteerde projecten om inwoners van Rwanda (op afstand) gelegenheid te geven te participeren in de vreugde van de ontmoeting en het realiseren van tekenen van hoop.
Voorwaarde voor grote langer durende projecten is dat er een Rwandese stichting/ kerk verantwoordelijk is voor de uitvoering ter plaatse.
Projecten worden uitgevoerd op basis van een probleemanalyse, een doelstelling, activiteiten ter realisering daarvan en een evaluatie. Het geheel wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.
Door persoonlijke bezoeken wordt de continuïteit van projecten bewaakt.
Er bestaat een goede samenwerking met een aantal andere Nederlandse stichtingen die ook in Rwanda werken (zie onder 3.3).
Projecten die wat ondersteuning betreft zijn geëvalueerd en afgerond, worden in de
structurele aanpak in Rwanda nog wel belangstellend gevolgd.
Voor het overige zie het jaarlijkse activiteitenplan in de bijlage


3. ALGEMENE INFORMATIE

3.1. FINANCIËN
Stichting IFUNI schrijft jaarlijks in het jaarverslag een toelichting op de begroting.
Zij streeft naar vergroting van het aantal donateurs door goede informatie via Nieuwsbrief en website. De ANBI-status maakt dat giften aftrekbaar zijn.
Voor grote projecten wordt geprobeerd andere (ontwikkelings)organisaties ( zoals Wilde Ganzen, ImpulsIS, ) erbij te betrekken zodat soms verdubbeling van gelden mogelijk is.
Zie verder op de website onder jaarrekening.

3.2. ORGANISATIE EN BESTUUR
De Stichting IFUNI is op 22-10-2009 opgericht en staat sinds 27-10-2009 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder dossiernummer 08209062.
Zij is erkend als ANBI. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden. De taken worden in overleg verdeeld.
Zo nodig worden op deelgebieden adviseurs benoemd en werkgroepen gevormd.
Het bestuur vergadert circa 3x per jaar met name om te evalueren, projecten door te spreken, prioriteiten te stellen en verslag te leggen van de activiteiten.
Er is regelmatig e-mailcontact rond besluitvorming.
Verslag over onze activiteiten vindt plaats via website en nieuwsbrief.
Bestuur:
Jan van Schaardenburgh, voorzitter,
Nelleke van Schaardenburgh, secretaresse/ penningmeester,
Bert ten Kate, lid
Toon ’t Hoen, lid
Michel Bihimana, lid
Vrijwilligers worden bij specifieke projecten betrokken zoals b.v. de website.

3.3. SAMENWERKING
Er zijn goede contacten met andere vanuit Nederland opererende stichtingen die op Rwanda gericht zijn, zoals Vrienden van Rwanda ( www.vriendenvanrwanda.nl ); KerkInActie/ICCO. In Rwanda : EPR (Eglise Presbytérienne au Rwanda), de APEDC Umubano: de zusterstichting van Vrienden van Rwanda; “Abaja ba Kristo” de diakonessengemeenschap in Rubengera; Motel UBWUZU in Byumba.

 

"Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart."
In ware ontmoeting van mensen kan nieuwe  hoop geboren worden, en vreugde gevonden.
Moeilijkheden worden lichter, waar samen gedragen wordt.

olifant
           
Abashyize hamwe  batwar’inzovu  ku mashyi”
“Waar mensen samenwerken, kunnen ze een olifant op handen tillen”