BELEIDSPLAN  van  Stichting  “IFUNI”  voor 2021-2024

(versie februari 2022)

1. INLEIDING

1.1   DE NAAM:

Het woordIFUNIis ontleend aan het Rwandees spreekwoord:
"Ifuni ibagara ubucuti n'akarenge"
"Het schoffeltje waarmee je het onkruid uit je vriendschap houdt, is de voet":
Je moet elkaar regelmatig opzoeken om vriendschap in stand te houden.

Vanaf Kerst 2003 bezoeken Jan en Nelleke van Schaardenburgh regelmatig vrienden in Rwanda. Van 1978 – 1985 waren zij in dienst van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda,  namens de zending van de toenmalige GKN, (nu PKN). Zo mogelijk 1x per jaar bezoekt de stichting projecten van Rwandese burgers die kansrijke initiatieven hebben gestart. De projecten zijn in principe tijdgebonden, vroeger vaak klein, nu soms groter. Het betreft kleuterscholen, vakscholen en beurzen.
Om transparantie te bevorderen is in 2009 Stichting IFUNI  opgericht.

1.2    ALGEMENE CONTEXT

Rwanda ligt iets onder de evenaar in het hart van Afrika. Er is in de 20e eeuw veel strijd geweest tussen groepen mensen, met een dieptepunt in 1994. Het gaat niet alleen om herstel van de letterlijk geleden schade maar ook om herstel van vertrouwen in elkaar in de breedste zin van het woord. Het is een land dat getekend is door zijn verleden, op zoek naar vrede, verzoening, vooruitgang;  op zoek naar oplossingen voor gerechtigheid, voor de  spanningen tussen arm en rijk,  voor onderwijs voor allen, onafhankelijkheid en samenwerking.

1.3    VISIE, MISSIE, DOELEN

Visie: In een wereld waarin de technische communicatiemogelijkheden steeds verder verbeteren, maar de tegenstellingen tussen arm en rijk alleen maar groter  worden, doen zich in de ontmoeting tussen mensen mogelijkheden voor om iets te doen aan deze gapende kloof. Stichting IFUNI speelt in dit opzicht een bescheiden, katalyserende rol, en concentreert zich op situaties in Rwanda.

Missie: bijdragen aan de verbetering van  kwaliteit van samenleven  in Rwanda.
Vanaf  2021 ligt de nadruk op kleuterscholen, vakscholing en beurzen.

Doelen:
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en in solidariteit met de bevolking van Rwanda  heeft  stichting IFUNI  als doelen omschreven:
-  de stichting bevordert de communicatie en ontmoeting tussen Rwandezen onderling en tussen    Rwandezen en Nederlanders/Europeanen
-   de stichting ondersteunt projecten gericht op verbetering van welvaart,  welzijn en de kwaliteit     van de samenleving in het algemeen, en kansarmen in het bijzonder.
    Dit doet zij door deze projecten financieel of anderszins te ondersteunen.
-   de stichting ondersteunt onderwijs en kennisontwikkeling voor Rwandezen
-   de stichting stimuleert het vergroten van kennis en draagvlak in Nederland m.b.t. de      ontwikkelingen in Rwanda, met het oog op gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping.      Dit alles in het perspectief van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.
-    de stichting werkt samen met andere instellingen die een of meerdere doelen van onze      stichting trachten te bereiken.

 

2.   PROJECTEN

Stichting IFUNI  participeert binnen de budgettaire mogelijkheden in goed gedefinieerde en gelimiteerde projecten van inwoners van Rwanda.
Voorwaarde voor grote langer durende projecten is dat er een Rwandese stichting/ kerk verantwoordelijk is voor de uitvoering ter plaatse.
Projecten worden uitgevoerd op basis van een probleemanalyse, een doelstelling, activiteiten ter realisering daarvan en een evaluatie. Het geheel wordt  opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.
Door persoonlijke bezoeken wordt de continuïteit van  projecten bewaakt.
Er bestaat een goede samenwerking met een aantal andere Nederlandse stichtingen die ook in Rwanda werken.
Projecten die wat ondersteuning betreft zijn geëvalueerd en afgerond,  worden in de structurele aanpak in Rwanda nog wel belangstellend gevolgd.
Voor het overige zie  het jaarlijkse activiteitenplan in de bijlage.

 

3.    ALGEMENE INFORMATIE

3.1.   FINANCIËN 

Stichting IFUNI schrijft  jaarlijks in het jaarverslag een toelichting op de begroting.
Zij streeft naar vergroting van het aantal donateurs door goede informatie via Nieuwsbrief en website. De ANBI-status maakt dat giften aftrekbaar zijn RSIN nr. 8214.16.601.
Voor grote projecten wordt geprobeerd andere (ontwikkelings-)organisaties ( zoals Wilde Ganzen) erbij te betrekken zodat soms verdubbeling van gelden mogelijk is.

3.2.   ORGANISATIE EN BESTUUR

Stichting IFUNI is op 22-10-2009 opgericht en staat sinds 27-10-2009 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  Oost-Nederland onder dossiernummer  08209062.
Zij is erkend als ANBI.  De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden. De taken worden in overleg verdeeld.
Zo nodig worden op deelgebieden adviseurs benoemd en werkgroepen gevormd.
Het bestuur vergadert circa 3x per jaar met name om te evalueren, projecten door te spreken, prioriteiten te stellen en verslag te leggen van de activiteiten.
Er is regelmatig e-mailcontact rond besluitvorming.
Verslag over onze activiteiten vindt plaats via website en nieuwsbrief. 

3.3 Activiteitenplan, Projectenoverzicht, Jaarstukken en samenstelling van het bestuur is te vinden onder Algemene Informatie

 

"Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart."
In ware ontmoeting van mensen kan nieuwe  hoop geboren worden, en vreugde gevonden.
Moeilijkheden worden lichter, waar samen gedragen wordt.

olifant
           
Abashyize hamwe  batwar’inzovu  ku mashyi”
“Waar mensen samenwerken, kunnen ze een olifant op handen tillen”